The traditional forms (Kata) taught are as follows:

White Crane Katas

Oso Hakutsuru Sho
Oso Hakutsuru Dai
Oso Hakutsuru San he
Ryuken Sanchin
Ryuto Chiken
Gohoken
Paiho
Nipaipo
Okaku
Hakutsuru Ken
Hakutsuru Mei
Ryusho Ken
Rokishu
Go Ten Te
Tsuru Sanchin

Basic Katas

Kihon Katas #1 through #6
Fu-Kyu Kata Shodan
Fu-Kyu Kata Nidan

MATSUMURA SHORIN RYU SYSTEM
Naihainchi Shodan
Naihainchi Nidan
Naihainchi Sandan
Pinan Shodan
Pinan Nidan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Wansu
Ananku
Seisan
Pasai Sho
Pasai Dai
Kusanku
Chinto
Rohai
Gojushiho
Tomari Rohai